พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
49
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าวแผ่นดินของเรานี่แสนอุดมสมบูรณ์”

 เนื้อเพลงนี้แสดงให้เห็นถึงภาพของประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรมที่เคยรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่สนใจทำการเกษตรน้อยลง ซีเคร็ตจึงอาสาพาไปชมเพื่อกระตุ้นเตือนให้กลับมามองรากฐานสำคัญของประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2539เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

ต่อมาในปี 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริย-ภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสรรค์เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนายกระดับและขยายผลการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการเกษตร

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่กว่า 370 ไร่ ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 6 อาคารจัดแสดง และโซนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้แก่

1.อาคาร พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เป็นอาคาร 3 ชั้น จัดแสดงพระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจของพระองค์ทั้งด้านการเกษตรและด้านอื่น ๆ รวมไปถึงนวัตกรรมการเกษตร มีโรงภาพยนตร์ 3 มิติ จุได้ 200 ที่นั่ง จัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นให้เลือกชมถึง 5 เรื่อง คือ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา, แผ่นดินของเรา, ทรัพย์ดินสินน้ำ, เมล็ดสุดท้าย และ ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีการจัดแสดงพระราชประวัติตลอดรัชสมัย และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรอบโรงภาพยนตร์อีกด้วย

2.อาคาร พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม นำเสนอเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ภายในอาคารมีห้องจัดแสดงเมล็ดพันธุ์นับหมื่นเมล็ด

3.อาคาร พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพรจัดแสดงเรื่องราวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการจำลองสภาพป่ากลางวันและป่ากลางคืนให้เด็ก ๆ ได้เข้าไปสำรวจส่องสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ

4.อาคาร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ ถ่ายทอดเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาท-สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดฉายภาพยนตร์ 4 มิติ 270 องศา เรื่อง “แม่น้ำชีวิต” และ “รักษ์น้ำ”

5.อาคาร พิพิธภัณฑ์ดินดล จำลองเข้าไปในดินว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดใดอยู่บ้าง ภายในอาคารนี้ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดชที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติว่าทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมจากภาพยนตร์ 4 มิติ 360 องศา เรื่อง “ดินมีชีวิต” และ “เพียงพสุธา”

6.อาคาร พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต จัดแสดงให้เห็นความสำคัญด้านการเกษตร

ความเห็น