การแก้กรรม ที่ได้ผล บทความจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

0
2526
การแก้กรรม

การแก้กรรม ที่ได้ผล บทความจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

คนไทยที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนา มีจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่า คนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่า หมายถึงว่าชาติที่แล้วทำกรรมไม่ดีไว้ ชาตินี้จึงต้องกลับมาเกิดเพื่อรับผลของกรรมไม่ดีที่ตนทำไว้

ความเชื่อดังกล่าวมีส่วนถูกเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้น เพราะโดยความเป็นจริงแล้วคนทุกคนต่างก็ทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว กรรมทั้งสองประเภทนี้จะส่งผลตอบสนองต่อผู้กระทำทั้งในชาติที่มีชีวิตอยู่ และหากผลของการกระทำนั้นรุนแรงก็จะส่งผลไปถึงชาติหน้า ด้วยเหตุนี้คนทุกคนที่เกิดมาจึงได้รับผลของกรรมบางอย่างที่ตนทำไว้ในอดีตชาติ โดยที่กรรมดังกล่าวยังมีกำลังส่งถึงชาติปัจจุบัน ทั้งที่เป็นกรรมดี (บุญ – กุศล) และเป็นกรรมชั่ว (บาป – อกุศล) กรรมดีที่ตอบสนองหรืออานิสงส์ของบุญ จะมีส่วนเกื้อกูลหนุนนำให้ชีวิตของเราอยู่ดีมีสุข มีความสำเร็จในสิ่งต่างๆ ที่ทำไว้ตามลักษณะของกรรม ส่วนกรรมชั่วที่ส่งผลหรือวิบากกรรมฝ่ายอกุศล จะมีส่วนที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความสุข ความสำเร็จ นำพาชีวิตให้พบกับความทุกข์ยากลำเค็ญ

ความเป็นไปในชีวิตของเราไม่เพียงแต่จะมีส่วนมาจากกรรมเก่าที่ทำไว้ในอดีตชาติเท่านั้น กรรมที่ทำไว้ในชาตินี้ยังมีส่วนสำคัญยิ่งต่อสุข – ทุกข์ ความสำเร็จและความล้มเหลวของชีวิต ไม่เพียงแต่เท่านั้น กรรมในชาตินี้ยังมีส่วนสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของแต่ละคนให้หักเหไปจากกรรมในอดีตชาติที่ส่งผลมาได้

เป็นต้นว่ากรรมเก่าในอดีตชาติส่งผลให้บุคคลเกิดมาในตระกูลต่ำ คือเกิดในครอบครัวที่ลำบากยากจน ชีวิตในวัยเด็ตต้องพบกับความยากแค้นลำเค็ญ บางคนพ่อแม่ไม่มีเงินจะส่งเสียให้เรียนการศึกษาจึงต่ำ ต้องทำงานประเภทใช้แรงงาน มีรายได้ต่ำ มีความเป็นอยู่ที่ฝืดเคือง หากบุคคลดังกล่าวสร้างกรรมใหม่ของตนเอาชนะปัญหาอุปสรรคของชีวิต ด้วยการขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ ใช้ชีวิตอย่างประหยัด พยายามเก็บหอมรอมริบไว้ ขณะเดียวกันก็พัฒนาศักยภาพของตนตลอดจนอาชีพให้มีความก้าวหน้า มีความประพฤติดีมีศีลมีธรรม ไม่เกลือกกลั้วอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษรู้จักคบเพื่อนที่ดีมีกัลยาณมิตร เป็นที่มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวย่อมสามารถเปลี่ยนสถานะของตนให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน มีคนจนมากมายที่สามารถก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นเศรษฐีได้ มีคนจำนวนไม่น้อยที่มีการศึกษาต่ำ จึงเริ่มงานจากหน้าที่การงานต่ำ ต่อมาใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาความรู้และความสามารถให้สูงขึ้น จนสามารถไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงได้ คนเหล่านี้สร้างกรรมใหม่ของตนเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตไปจากกรรมเก่าที่ส่งมา

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป

ความเห็น